Installationsanvisning

Några saker att tänka på vid installation av pumpstationen.

Generellt: Vid nyanslutning till avloppsnätet bekostar medlemmen grävning etc. från fastigheten till föreningens ledning. Anläggandet skall följa föreningens anvisningar. Föreningen tillhandahåller pumpstation, material för inkoppling på ledningsnätet samt maximalt 500 m slang.

Anslutningspunkt: Föreningen anvisar plats för anslutning till avloppsnätet, anslutningspunkten, samt ger anvisning om ledningsdragning till fastigheten. Medlemmen bekostar eventuell lantmäteriförrättning angående ledningsrätt.

Placering: Pumpstationen placeras med hänsyn till ledningsdragning inom fastigheten samt till anslutningspunkten. Det måste vara självfall från huset till brunnen. Fallet får inte vara för stort så att vatten och ”fasta” partiklar separerar utan följs åt hela vägen till brunnen. Fallet bör ligga inom 1 – 4%. Placeringen bestäms i samråd med föreningen.

Val av pumpbrunn: Föreningen använder Grundfos pumpstationer. I normalfallet väljs pumpstation typ PS.R.08.20 (tidigare PUST), se www.grundfos.com/se och länk till Quick_guide_PSR.pdf för mer information. I samråd med föreningen kan annat utförande väljas beroende på möjligt installationsdjup. Föreningen väljer effekt på pumpen baserat på sträcka till anslutningspunkten och dess placering i ledningsnätet.

Intag: Intaget placeras inom det anvisade området. Vertikalt enligt ritning nedan, intaget bör inte placeras under utloppets nivå (1000 mm).

Ytvatten: Ytvatten som rinner in i brunnen tar med sig slam och gruspartiklar som skadar knivarna på medlemmens pump samt föreningens pumpstationer. Därför skall kanten på brunnen vara 3 – 5 cm över omgivande mark. Är markytan lägre finns det risk för frostskador i brunnen.

Dagvatten: Det är inte tillåtet att ansluta dagvatten (stuprör) eller dräneringar till pumpstationen. Stora flöden i samband med regn kan överbelasta avloppsnätet och vattnet för med sig partiklar som skadar pumparna.

Röranslutning: Det skall vara 110 mm PVC-rör mellan huset och pumpstationen. Betongrör eller andra rörtyper släpper från sig gruspartiklar som skadar pumparna.

Elanslutning: Fastighetsägaren ansvarar för elanslutning av pumpstationen. Pumpen kräver 380 V 3-fas, ledararea 2.5 mm2 . Kabeln skall vara godkänd för förläggning i mark och kan med fördel läggas i kabelrör. 10 meter kabel ingår till pumpen, sitter brunnen närmare än 7 meter från anslutningspunkt i elskåp behöver man inte skarva kabeln. Måste kabeln skarvas görs detta utanför pumpbrunnen, antingen i ett elskåp eller i mark.

Det skall finnas en arbetsbrytare som är tillgänglig utifrån, får inte placeras i låst utrymme. Jordfelsbrytare rekommenderas, antingen separat till pumpstationen eller i fastighetens övriga elinstallation.

Installationen skall göras av behörig elektriker.

Start av pumpen: För att starta pumpen måste den vara nedsänkt i vatten för att givarna skall aktiveras. Startar inte pumpen kan fasföljden behöva växlas, skifta L1 och L2.

Signal och larm: Det går att koppla in en signallampa för larm till pumpen. Det krävs en 3 x 0,5 mm2 kabel godkänd för förläggning i mark. Lägg kabeln i ett kabelrör skilt från matarkabeln.

Ritningar inför installation avloppsbrunn

Blixtnedslag

Åskskydd

Ett åskskydd är lämpligt att installera, slås pumpen eller elektroniken till pumpen ut av åska kan det bli dyrt att åtgärda då tex inte alla försäkringsbolag tar åskskador.

Tänk på att Ni som har gamla elledingar från elskåpet(tex det som sitter på huset/stolpe) måste ibland byta matarledning från detta in till ditt elskåp i huset då ledningen/kabeln kan vara för klen, hör med din elektriker.